Spółka stawia sobie za cel prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania takich standardów.

Polityka informowania o nieprawidłowościach opisuje zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego informowania organów nadzorujących przez osoby, które zetknęły się lub pozyskały informacje o nieprawidłowościach w działalności Garo Polska.

SPOSÓB POWIADOMIENIA

Każda osoba, które zetknęła się lub pozyskała informacje o nieprawidłowościach w działalności Garo Polska ma możliwość anonimowego przekazania Zarządowi informacji o zauważonych naruszeniach prawa oraz obowiązujących w Garo Polska procedur i standardów etycznych. Zgłoszenie można dokonać listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres spółki z dopiskiem Prezes Zarządu lub za pomocą formularza:  

https://airtable.com/shrLWg14BnfHnkeDc

Każda osoba, które zetknęła się lub pozyskała informacje o nieprawidłowościach w działalności Zarządu Garo Polska ma możliwość anonimowego przekazania do działu HR informacji o zauważonych naruszeniach i nadużyciach listownie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres spółki z dopiskiem HR lub za pomocą formularza:

https://airtable.com/shr8vWUA6wy05PMt6

Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za jej powstanie.

Poniższa lista zawiera przykłady nieprawidłowości, które należy zgłaszać zgodnie z niniejszą polityką:

Prezes Zarządu po otrzymaniu informacji, o której mowa podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności: a. wydanie poleceń pracownikom, b. podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika, c. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

HR Manager po otrzymaniu informacji, o której mowa podejmuje decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności: a. poinformowanie Zarządu Grupy , b. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

Dane osobowe pracownika dokonującego zgłoszenia nieprawidłowości oraz osoby, której zarzuca się dokonanie  naruszenia są chronione według zasad określonych w regulacjach pakietu RODO obowiązujących w Garo Polska. Dane osoby, której zarzuca się dokonanie  mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia.

Garo Polska zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, przeniesienia na inne stanowisko pracy czy zmiany zakresu obowiązków.

Niezawiadomienie o takich przypadkach uznaje się za powód do wszczęcia procedury dyscyplinarnej mogącej powodować zwolnienie z pracy.

Zmiana Procedury dokonywana jest decyzją Prezesa Zarządu.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Zarządu