Informacje prawne – RODO

Zgodnie z polityką dystrybucji obowiązującą w spółce GARO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaż prowadzona jest poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski. Państwa zapytania ofertowe wraz z danymi kontaktowymi przekazywane są dystrybutorom, których wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem www.garocharging.com/pl. Dystrybutor będzie się z Państwem kontaktował w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dla klientów / kooperantów)

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz Kooperantów jest: GARO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wisławy Szymborskiej 18, 70-784 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000368225, posiadająca NIP: 851-31-33-236, posiadająca REGON: 320912762; e-mail: joanna.marc@garo.com.pl

w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

1.   Działalnością produkcyjną, sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług

2.    Prowadzeniem i obsługą naszego przedsiębiorstwa

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże wymóg niezbędny do zawarcia umowy lub dokonania innej czynności. Obowiązek podania danych osobowych może również wynikać z obowiązujących przepisów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazywać:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
  1. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
  2. naszym podwykonawcom;
  3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi ochrony mienia;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  1. firmy transportowe;
  2. spedytorzy;
  3. agencje celne;
  4. ubezpieczyciele;
  5. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  6. sądy;
  7. komornicy;
  8. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  9. banki oraz operatorzy płatności;
  10. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  11. podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się pod adresem e-mail: joanna.marc@garo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: joanna.marc@garo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej.

Szczecin, 25 maja 2018 r.